Ajatuksiani tulevaisuuden Suomesta

Talous ja työllisyys. Hyvin hoidettutalous on päivähoidon, koulun, vanhus- ja terveydenhuollon perusta. Emme voi elää yli varojemme - yhteisistä varoistaon pidettävä huolta vastuullisesti.  Näin voimme auttaa heitä, jotka ovat kaikkein vaikeimmissa tilanteissa. Tämän vuoksi on tärkeintä,että luomme edellytyksiä työpaikkojen lisäämiselle ja työllisyysasteenkorottamiselle. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme joustaviatyömarkkinoita ja kannustavaa verotusta. Tarvitsemme myös tasa-arvoa lisäävänperhevapaauudistuksen. Meillä on jo nyt korkeaverotus. Ansiotulon verotusta pitää laskea, jotta Suomen kilpailukyky ja työllisyys paranee. Töitä kansalaispalkan sijaan.

Ilmasto - kohtalonkysymys. Emme voi karttaa vastuuta ilmaston suhteen. Tarvitsemme tekoja nyt. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen on ainoastaan ajan kysymys. Kestävyyden kannalta ilmasto- ja ympäristöystävällinen rakentaminen, raitiopainotteisen liikenteen kehittäminen ja autoverotuksen uudistaminen, joka edesauttaa autokannan uusiutumista, ovat ympäristömme kannalta välttämättömiä toimenpiteitä.

Yrittäjyyden tulee olla helppoa. Yksi suurimmista ongelmistamme on, että meillä on useita pitkäaikaistyöttömiä. Se on inhimillinen katastrofi, joka helposti aiheuttaa syrjäytymistä, eikä se ole taloudellisestikaan kestävää. Tarvitsemme lisää työpaikkoja. Niiden syntyminen edellyttää yrittäjiä ja yrityksiä, jotka uskaltavat investoida ja palkata uusia työntekijöitä. Tarvitsemme aktivoivaa elinkeinopolitiikkaa ja maankäytön suunnittelua, jotta yrittäminen olisi kannattavaa. Avoin ja kansainvälinen asenne houkuttelee myös työllisyyden ja elinvoimaisuuden kannalta tärkeitä ulkomaisia investointeja Suomeen.

Suomi – elävä kaksikielisyys. Positiivisuus ja avoimuus toista kotimaista kieltä, ruotsia, kohtaan on tärkeä asia. Kaksikielisyydessä riittää käytännön haasteita - erityisesti vanhustenhuollossa. Asennemuutos on välttämätön. Kun jo aikaisessa suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon molempien kielten asema, henkilöstönkielikoulutus, sekä määrätietoinen poliittinen yhteistyö yli puoluerajojen taataan paremmin toimiva kaksikielisyys käytännössä.

Päiväkoti, koulu ja koulutus ovat tulevaisuutemme. Laadukas ja maksuton koulutus sekä varhaiskasvatus ovat Suomen menestyksen kulmakiviä ja parhaat mahdollis etennaltaehkäisevät toimet. Näin voimme taata tasokkaan koulutuksen, ehkäistä syrjäytymistä ja kaventaa sosiaalisia kuiluja. Rima tulee asettaa korkealle koulutuspuolen laadun ja tarjonnan suhteen. Vapautetaan ihmisiä innovoimaan ja autetaan heikoimmissa asemissa olevia.

Kaupunkien tulee kasvaa monipuolisesti ja ihmisethuomioiden. Kaupunkisuunnittelu on harvoin mutkatonta, monet intressit kohtaavat. Kaupungit kasvavat ja uusien asuntojen rakentamiselle on tarve. Viheralueiden säilyttäminen, avoimen ranta-alueille pääsyn takaaminen ja liiketoiminnan edellytysten turvaaminen tulee huomioida kaikessa suunnittelussa, ja päätöksenteossa. Meidän tulee panostaa raitiopainotteiseen liikenteeseen ja suunnitella toimintoja asemien sekä pysäkkien läheisyyteen. Lisäksi meidän tulee edesauttaa ihmisten arkea tavalla, joka on ilmastolle suotuisaa.

Turvallista vanhenemista. Vanhustenhuollon tulee toimia laadusta tinkimättä, jotta seniorikansalaiset voivat tuntea olonsa turvalliseksi. Kun jaksaminen tai tahto ovat koetuksella, on oltava paikkoja palveluasumiselle - myös muistisairaille. Ennaltaehkäisevä työ ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa ovat tärkeitä aktiiviselle ja arvokkaalle vanhenemiselle. Ketään ei saa jättää yksin.

Liikkuminen. Urheilulla ja kulttuurilla on tärkeä rooli arki-elämässämme. On todistettu, että kulttuuri laajasti ymmärrettynä saa meidät voimaan paremmin ja elämään pidempään. Siksi on järkevää panostaa näihin osa-alueisiin. Yhteistyömallit, jossa julkinen, kolmas ja yksityinen sektori kohtaavat ovat tätä päivää.

Suomi tarvitsee EU:ta. Eurooppa on tärkein markkinamme, mutta myös ideologinen kotimme joka seisoo vapaakaupan, demokratian ja vapauden sekä ihmisoikeuksien puolella. Tämän vuoksi Suomen pitää olla aktiivinen toimija ja edelläkävijä sekä eurooppalaisen yhteistyön puolesta puhuja.

Helsinki - Suomen talouden moottori. Suomi voi hyvin silloin kun Helsinki voi hyvin. Helsingin erityistarpeet pitää huomioida kansallisena prioriteettina. Tarvitsemme vahvan Helsinki-politiikan, jossa ajamme mm. tulevaisuuden projekteja kuten Pisararadan kehitystä.