Vi behöver fler arbetsplatser!

23/1/2019

Finland har alla förutsättningar att klara sig i den tuffa internationella konkurrensen om företagsetableringar, investeringar och om kunnande, alltså människor. Det är också en förutsättning för att vi ska kunna utveckla välfärdssamhället. En hållbar och ansvarsfull ekonomi är välfärdssamhällets bästa vän. Vi har några stora utmaningar som nästa riksdag och regering måste kunna hantera.

Det första gäller sysselsättningsgraden.Trots att fler har jobb i dag och sysselsättningsgraden är kring 72 % så ligger vi långt efter våra nordiska referensländer. De har alla en sysselsättnings grad mellan 75–80 %.  Varje procentenhets höjning av sysselsättningsgraden har en positiv inverkan på hela 1 miljard i den offentliga ekonomin.

Det andra utmaningen gäller demografin. Mellan åren 1980–2015 låg årskullarna i regel på ca 60 000 barn. Nu har vi gått ner till under 50 000 barn och trenden verkar fortsätta nedåtgående. Vi ligger långt efter tidigare gjorda prognoser. Vi har heller inte lyckats med vår invandringspolitik. Detta har inverkan på skattebasen men också vår samhällsservice, exempelvis är antalet högskoleplatser dimensionerade för större årskullar.  

Den tredje utmaningen är att vi appar högutbildad arbetskraft till exempelvis Sverige i snabb takt. Finlands flyttningsnetto är negativt. I sig är det inget illa med att jobba utomlands men problemet är att Finland inte lockar dessa eller andra människor tillbaka i samma grad. Sveriges genomsnittliga skattenivå, speciellt för medelinkomsttagare, är betydligt lägre än Finlands. Det är säkert en orsak till flytten, men också flexibiliteten och dynamiken på arbetsmarknaden samt det öppna och toleranta svenska samhället påverkar beslutet.  

Det finns inte en enskild åtgärd som löser alla utmaningar men några element är exempelvis sänkta inkomstskatter så att arbete alltid är lönsamt, en konkurrenskraftig samfundsskattenivå, en stegvist avskaffad arvsskatten så att arv beskattas först när arvet realiseras (enmodell som bl.a. finns i Sverige/Estland), en flexiblare arbetsmarknad, en ordentlig föräldraledighetsreform, avskaffandet av behovsprövningen för utländsk arbetskraft och en bättre integration av nyfinländare så att de kommer in på arbetsmarknaden genast. Satsningar på utbildningen, allt från småbarnspedagogiken till forskning och utveckling är nödvändigt.

Vi kunde gärna vara steget före och försöka ta för oss. Varför kunde Finland inte bli ett nytt finansiellt centrum– när många bolag i London funderar på livet efter Brexit? Finland har också förutsättningar att bli en föregångare vad gäller digitalisering och artificiell intelligens. Hur utnyttjar vi den potentialen bättre?

Det finns ett genuint intresse för Helsingfors och Finland. - Att Slush mitt i den värsta slaskmånaden lyckas locka tusentals människor till Helsingfors är ett exempel på det. Att vi toppar så gott som alla internationella jämförelser har inte heller gått obemärkt förbi. I dagens instabila värld så blir faktorer såsom säkerhet, en stabil och transparent offentlig sektor och avsaknaden av korruption viktiga.

Vi påverkas givetvis av händelserna runt omkring i världen. För mig som en vän av frihandel och europeisk integration är det smärtsamt att se vad som händer runtom oss med murar som byggs, nationalistiska och protektionistiska strömningar som växer sig allt starkare och en splittring inom EU. De som har mest att vinna på splittring är Ryssland. Ryssland är heller ingen passiv åskådare utan väldigt aktiv i denna process. För Finland är det därför otroligt viktigt att EU håller ihop och de transatlantiska kontakterna förblir täta även om den nuvarande presidenten i Vita Huset inte är vår favorit.  

För att Finland ska vara framgångsrikt så behöver vi ett dynamiskt, öppet, inkluderande, internationellt och möjliggörande samhälle. Det är i sådana globala samhällen som innovationer föds och de mest kunniga människorna söker sig till. Framgångarna skapas också där det finns framtidstro och positivism. Allt var inte bättre förr – mycket är bra nu, men mycket kan göras ännu bättre. Inte minst då utmaningarna är många och det behövs modiga beslut.