Framtiden avgörs nu.

Mitt Finland är internationellt, inkluderande, innovativt och en föregångare inom klimatpolitiken.

I mitt Finland ska det vara möjligt att lyckas. För att lyckas måste vi ha de bästa skolor och universitet i världen. Det lägger grunden till ett jämställt och jämlikt samhälle samtidigt som det är basen för vår konkurrenskraft. Vi ska se till att unga får det stöd de behöver och garantera en utbildning åt alla.

I mitt Finland ska arbete alltid uppmuntras och vara det första alternativet för att livnära sig. Jo, det ska finnas skyddsnät, men arbete ska alltid löna sig. Vi ska stöda företagsamhet och alltid vara konkurrenskraftiga vad gäller beskattning och lagstiftning så vi får nya investeringar och arbetsplatser i Finland. 

I mitt Finland lämnas ingen ensam. Detta gäller speciellt de äldre, där ensamheten och bristen på sociala kontakter breder ut sig så att den kan kallas en ny folksjukdom. Vi behöver en högklassig service men också omtanke och medmänsklighet. I detta arbete är också civilsamhället av stor betydelse. 

Mitt Finland är en aktiv internationell aktör genom vårt nordiska samarbete, medlemskap i EU och förhoppningsvis snart också Nato. Vi satsar på vårt eget försvar och bygger upp bredare muskler med våra allierade. Så blir också hela Europa tryggare. Det tvåspråkiga Finland är en allt större resurs genom vårt intensiva samarbete med Sverige både ekonomiskt, försvars- och säkerhetspolitiskt. 

I mitt Finland förstår vi i Helsingfors betydelse som landets ekonomiska, kulturella och vetenskapliga nav. Den synen behöver också vara representerad i riksdagen. 

I mitt Finland förstår vi att världen är global och det finns plats för människor som vill bidra till vårt samhällsbygge oberoende av var de är födda. Vi vill också kunna ge skydd åt dem som behöver det. I mitt Finland finns det plats för alla.

Välkommen att ta del av mina tankar om vår gemensamma framtid.

- Marcus      

MINA ÅSIKTER

HÖJ SYSSELSÄTTNINGSGRADEN
MERA UTLÄNDSK ARBETSKRAFT TILL KRITISKA OMRÅDEN
FINLAND - ETT ATTRAKTIVT LAND FÖR INVESTERINGAR
SATSA PÅ UTBILDNING OCH FORSKNING
RIMLIGT PRISSATT ENERGI
EN FUNGERANDE EXPORTMARKNAD MED FRIHANDEL
KLIMATET KRÄVER ÅTGÄRDER NU
EN LEVANDE TVÅSPRÅKIGHET
EN TRYGG ÄLDREOMSORG AV HÖG KVALITÉ
IDROTT & KULTUR - VIKTIGA DELAR AV DET VARDAGLIGA LIVET
FORTSATT UTVECKLING AV FÖRSVARET
JÄMSTÄLLDHET – EN SJÄLVKLARHET

ETT VÄGVAL

Det är ingen överdrift att säga att Finland står inför ett vägval och vi måste få en förändring till stånd. Framför oss har vi avgörande år för basen i allt annat, nämligen ekonomin och tillväxten. Sedan den senaste finanskrisen har de övriga nordiska ländernas BNP stigit med 20 % medan Finlands tillväxt stampat på stället. Det är bra att påminna oss om varför det är viktigt att få ekonomin i balans, hela välfärdssamhällets framtid står på spel. Som den tidigare riksdagsledamoten från Vänsterförbundet Outi Ojala sade: en stark offentlig ekonomi är den fattigas bästa vän. Men det handlar också om ansvar för de kommande generationerna. Att basera hushållningen på lån som läggs på lån skjuter problemen på framtiden, på de som ska ta över. Bara räntekostnaderna för Finlands lån ligger på 2,5 miljarder euro i år.