Helsingfors budget 2023 – Helsingin budjetti 2023

14/12/2022

Helsingfors budget för 2023 presenterades i dag på stadshuset av borgmästaren, de biträdande borgmästarna och mig som representant för SFP.Det är en ansvarsfull budget som satsar på våra daghem, skolor och personalen. 

Helsingfors budget för 2023 presenterades i dag på stadshuset av borgmästaren, de biträdande borgmästarna och mig som representant för SFP.

Det är en ansvarsfull budget som satsar på våra daghem, skolor och personalen. 

Nej, det blir inga nedskärningar på utbildningssidan, tvärtom lägger vi till mera resurser för att förbättra kvaliteten och minska segregationen. 

Tillgången på personal är den enskilt största strategiska frågan för den här valperioden. Vi nästan tredubblar löneprogrammet som kommer att fokusera på de med de lägsta lönerna och de branscher där det råder en stor personalbrist.

Här mina kommentarer under presskonferensen i sin helhet:

SFP har som stadsstyrelseparti varit med i förhandlingarna och ställer sig bakom budgetförslaget. Tack till kollegorna för goda och konstruktiva förhandlingar.


RKP pitää saavutettua sopua hyvänä kokonaisuutena. Se yhdistää taloudellisen vastuullisuuden, tarpeelliset korotukset palkkoihin ja etuuksiin sekä tukee Helsingin fiksua, ilmastoystävällistä kasvua. 

Erityisen iloisia olemme varhaiskasvatuksen ja koulutuksen panostuksista. Kestävästi kasvava kaupunki satsaa tulevaisuuteen, ja juuri näin olemme nyt tekemässä. Voimakas panostus koko koulutuksen toimialaan paitsi poistaa säästöt, jopa lisää voimavaroja kouluissa ja päiväkodeissa. 

Nämä varat ovat tarpeen, jotta koulujen välinen eriytyminen saadaan taittumaan ja voimme varmistaa, että jokaisessa kaupunginosassa on maan parhaimpiin kuuluva koulu ja päiväkoti. Lautakunnalla on lopullinen vastuu uusien resurssien jakamisesta, ja luotan täysin Nasimaan ja hänen tiimiinsä.

Löneutvecklingsprogrammet blir rekordstort och kommer i praktiken få ett stark fokus på utbildningssidan i och med att Social- och hälsovården är en separat enhet och i denna summa inte beaktas.

 

Satsningarna, i praktiken högre löner och bättre förmåner, kommer att beröra de med de minsta lönerna och de områden där det råder en skriande personalbrist. Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och dess utmaningar med personalsituationen, får nödvändig och viktig extra uppmärksamhet i budgeten. 

För det får inte vara så att daghem och grupper stängs, föräldrar inte vågar lämna sitt barn på dagis då det inte känns tryggt och personalens situation blir ohållbar då det inte finns tillräckligt med händer. Staden menar allvar och kommer att göra sitt allt för de helsingforsiska familjerna och barnen, både på finska och svenska och i det här arbetet är löneprogrammet välkommet.


Tiukkoina aikoina emme kuitenkaan vain jaa lisää rahaa, vaan teemme asioita paremmi ja fiksummin toisaalla, jotta voimme panostaa painopisteisiin toisaalla. RKP pitää tärkeänä, että kaupungin tuottavuustyötä jatketaan. 

Vi fortsätter investera i en stad som växer: i skolor, daghem, parker, idrottsanläggningar. Vi tar i beaktande det internationella världsläget och reserverar pengar för stigande energipriser samtidigt som vi gör investeringar i energisparande åtgärder, iståndsätter stadens skyddsrum – så att vi är förberedda på allt. Vi satsar på kollektivtrafiken och en liten men viktig detalj är att det finns pengar för en båtförbindelse till Kronbergsstranden. Något SFP haft som målsättning länge.

Social- och hälsovården är för första gången nu en separat budget och inkomstsidan kan vi inte påverka, då finansieringen kommer från staten. Jo, det blir tuffa tider. Men Helsingfors kommer att göra allt för att vår servicenivå inte sjunker, att vi kan ta hand om alla, vi inför inte hälsocentralsavgifter och vi kan trygga den livsviktiga jouren i Malm.