Mina teser för
framtidens Helsingfors.

EKONOMI OCH SYSSELSÄTTNING. En välskött ekonomi är basen för dagis, skola, äldreomsorg och hälsovård. Vi ska inte leva över våra tillgångar – utan hushålla med de gemensamma pengarna. Då kan vi ta hand om dem som har det svårast.
Det viktigaste av allt är därför att skapa förutsättningar för fler arbetsplatser och höja sysselsättningsgraden. Helsingfors ska ha som målsättning att måttligt sänka kommunalskatten, det är redan nu dyrt att bo här. Stora investeringar får inte betyda en blankocheck från skattebetalarna, projekten måste hålla budgeten.
Vi kan inte acceptera överskridningar gång på gång. Det senaste skrämmande exemplet är bron över Kronbergsfjärden, det bristfälliga ekonomiska kalkylerna varnade SFP för redan när beslutet om bygget fattades. Vårdreformen får inte betyda att pengar flyttas bort från Helsingfors och jag säger Nej till en ny landskapsskatt.

KLIMATET – EN ÖDESFRÅGA. Vi kan inte vänta när det gäller klimatet. Det behövs åtgärder nu. Vi måste avskaffa fossila bränslen snabbt, vi måste bygga klimatsmart, mera trä än betong, satsa på spårbunden trafik och förbättra infrastrukturen för nya generationens bilar med bland annat fler laddningsstationer. Delningsekonomin och nya urbana trafikformer ger möjligheter att utvecklas klimatsmart.

Det ska vara enkelt att vara företagare. Ett av våra stora problem är att vi har många långtidsarbetslösa. Det är en mänsklig katastrof, som lätt medför utslagning, och det är ekonomiskt ohållbart. Vi behöver fler arbetsplatser och då behövs fler företagare och företag som vågar investera och nyanställa. Helsingfors behöver en aktiv näringspolitik och stadsplanering för att företagande ska vara lukrativt. Staden ska vara smidig och obyråkratisk gentemot företagen och också fördomsfritt pröva på nya grepp, såsom terrassen på Kaserntorget.  

Helsingfors – en levande tvåspråkighet. En levande tvåspråkighet överlever inte bara med festtal. Vi ska vara positiva och öppna när det gäller det svenska. Vi har utmaningar när det gäller hur tvåspråkigheten omsätts i praktiken, speciellt jobbigt är det inom äldreomsorgen.Vi måste få en attitydförändring till stånd. Genom tidig planering där de tvåspråken beaktas, språkutbildning för personalen och ett målmedvetet politiskt arbete över partigränserna ska vi bli bättre när det gäller tvåspråkigheten i vår huvudstad. Svenskan ska vara levande i staden och stadens förvaltning.

Dagis, skola och utbildning är vår framtid. Högklassig och avgiftsfri utbildning och småbarnsfostran är basen för Finlands framgång, de generera rkunskap, de förhindrar utslagning, minskar de sociala klyftorna och är den bästa förebyggande verksamheten man kan tänka sig. Vi ska ha höga krav på oss själva när det gäller kvaliteten och utbudet av tjänster på utbildningssidan. Vi ska inspirera de innovativa och hjälpa de svaga. Närdagis och närskoleprincipen måste fungera också på svenska. Våra skolor och dagis ska renoveras och byggas till så att det finns plats för alla och arbetsmiljön är trygg och hälsosam. Vi måste ha konkurrenskraftiga löner och rimliga boendekostnader så att våra tjänster kan besättas med behörig personal. Vi behöver en Nordisk skola. Den ökar förståelsen för det svenska och nordiska och är ett utmärkt komplement till det nuvarande skolutbudet i Helsingfors.

Städerna ska växa mångsidigt och med hänsyn till människan. Stadsplanering är aldrig okomplicerat då flera intressen alltid möts. Vi behöver nya bostäder, då städerna växer snabbt, men vi behöver också grönområden, öppna tillgängliga stränder och områden för affärsverksamhet. Detta måste vara ledstjärnan i all planering. Därför har jag bland annat försvarat fortsatt flygverksamhet påMalms flygplats och kritiserat planerna när exempelvis Centralparken har hotats. Vi ska satsa på smidig spårbunden trafik och planera kring stationer och hållplatser. Det underlättar människornas vardag och är bra för klimatet. Tungtrafik måste flyttas under jord, dvs i tunnlar så mycket som möjligt. Jag har alltid stött tanken på en Centrumtunnel, det ger möjlighet att utveckla staden mer fotgängarvänligt och skapar smidighet. Helsingfors centrums livskraft och tillgänglighet måste säkras, staden måste föra en aktiv dialog med områdets företagare. Vägtullar behövs inte i Helsingforsregionen.  

Trygg när du blir äldre. Vi måste satsa på kvaliteten inom äldreomsorgen, så att seniorerna kan känna sig trygga. När orken eller viljan tryter måste det också finnas en klar chans att få en plats på ett serviceboende, detta gäller inte minst den växande gruppen minnessjuka. Det förebyggande arbetet och samarbete med tredje sektorn är viktiga ingredienser ien aktiv vardag. Ingen får lämnas ensam. 

VI RÖR PÅ OSSoch mår bra tack vare kulturen. Idrott och kultur är viktiga delar av vårt vardagliga liv. Det är bevisat att kultur i en vid bemärkelse och ett socialt liv gör att vi mår bättre och lever längre. Därför är det klokt att satsa på dessa sektorer. Partnerskapsmodeller där det offentliga, tredje sektorn och privata möts är nutid. Svenska Teatern ochHelsingfors stadsteater är viktiga nationella kulturinstitutioner med storbetydelse för staden.

Helsingfors– Finlands ekonomiska motor. Mår Helsingfors bra, mår resten av landet bra. Helsingfors måste få särskild uppmärksamhet och också prioriteras nationellt.