Mina teser för
framtidens Finland

Ekonomi och sysselsättning. En välskött ekonomi är basen för dagis, skola, äldreomsorg och hälsovård. Vi ska inte leva över våra tillgångar – utan hushålla med de gemensamma pengarna. Då kan vi ta hand om dem som har det svårast. Det viktigaste av allt är därför att skapa förutsättningar för fler arbetsplatser och höja sysselsättningsgraden. För att nå det målet behövs en flexibel arbetsmarknad och sporrande beskattning. Vi behöver också en föräldraledighetsreform som dessutom förbättrar jämställdheten. Vi har redan nu höga skatter. Vi måste sänka inkomstskatterna så att jobb och Finland är konkurrenskraftiga. Arbete framom medborgarlön.

Klimatet – en ödesfråga. Vi kan inte vänta när det gäller klimatet. Det behövs åtgärder nu. Vi behöver avskaffa fossila bränslen snabbt, vi måste bygga klimatsmart, satsa på spårbunden trafik och förnya bilbeskattningen så att bilparken förnyas och blir miljövänligare.

Det ska vara enkelt att vara företagare. Ett av våra stora problem är att vi har många långtidsarbetslösa. Det är en mänsklig katastrof, som lätt medför utslagning, och det är ekonomiskt ohållbart. Vi behöver fler arbetsplatser och då behövs fler företagare och företag som vågar investera och nyanställa.
Vi behöver en aktiv näringspolitik och markplanering göra att företagande är lukrativt. Vi ska vara öppna och internationella så att utländska investerare lockas hit.  

Finland – en levande tvåspråkighet. Vi ska vara positiva och öppna när det gäller det svenska. Vi har utmaningar när det gäller hur tvåspråkigheten omsätts i praktiken, speciellt jobbigt är det inom äldreomsorgen. Vi måste få en attitydförändring till stånd. Genom tidig planering där de två språken beaktas, språkutbildning för personalen och ett målmedvetet politiskt arbete över partigränserna ska vi bli bättre när det gäller tvåspråkigheten.

Dagis, skola och utbildning är vår framtid. Högklassig och avgiftsfri utbildning och småbarnsfostran är basen för Finlands framgång, de genererar kunskap, de förhindrar utslagning, minskar de sociala klyftorna och är den bästa förebyggande verksamheten man kan tänka sig. Vi ska ha höga krav på oss själva när det gäller kvaliteten och utbudet av tjänster på utbildningssidan. Vi ska tillvara de innovativa och hjälpa de svaga.

Städerna ska växa mångsidigt och med hänsyn till människan. Stadsplanering är aldrig okomplicerat då flera intressen alltid möts. Vi behöver nya bostäder, då städerna växer snabbt, men vi behöver också grönområden, öppna tillgängliga stränder och områden för affärsverksamhet. Detta måste vara ledstjärnan i all planering. Vi ska satsa på smidig spårbunden trafik och planera kring och vid stationer och hållplatser. Det underlättar människornas vardag och är bra för klimatet.

Trygg när du blir äldre. Vi måste satsa på kvaliteten inom äldreomsorgen, så att seniorerna kan känna sig trygga. När orken eller viljan tryter måste det också finnas en chans att få en plats på ett serviceboende, detta gäller inte minst den växande gruppen minnessjuka. Det förebyggande arbetet och samarbete med tredje sektorn är viktiga ingredienser i en aktiv vardag. Ingen får lämnas ensam.

Vi rör på oss. Idrott och kultur är viktiga delar av vårt vardagliga liv. Det är bevisat att kultur i en vid bemärkelse gör att vi mår bättre och lever längre. Därför är det klokt att satsa på dessa sektorer. Partnerskapsmodeller där det offentliga, tredje sektorn och privata möts är nutid.

Finland behöver EU. Europa är vår viktigaste marknad men också vårt ideologiska hem som står upp för frihandel, demokrati, fri- och mänskliga rättigheter. Därför ska Finland vara en aktiv aktör och en föregångare i det europeiska samarbetet.  

Helsingfors– Finlands ekonomiska motor. Mår Helsingfors bra, mår resten av landet bra. Helsingfors måste få särskild uppmärksamhet och också prioriteras nationellt. Vi behöver en stark Helsingforspolitik där vi bl.a. kör framtidens projekt såsom Pisarabanan.